Chương trình Hội thảo và khai báo y tế

posted Sep 16, 2020, 8:14 PM by FEE Conference   [ updated Sep 16, 2020, 8:21 PM by Tạp chí NC KHCH QS ]
Ban tổ chức xin được thông báo:

1/ Chương trình Hội thảo chi tiết. 
2/ Người tham dự Hội thảo download và điền đủ thông tin vào tờ khai y tế (tương ứng với đối tượng dân sự hoặc quân nhân) và nộp lại cho Bộ phận phụ trách y tế khi đến dự Hội thảo.

Trân trọng! 

Comments