Các mốc thời gian quan trọng

1. Nộp tóm tắt trước: 15/5/2020

2. Nộp toàn văn trước: 30/7/2020 (thông báo số 2)

3. Thông báo chấp nhận: 15/9/2020

4. Tổ chức hội thảo: 02/10/2020

Comments